ACADÈMIA [A+]               

Demana'ns informació!
625 912 075

PROVES D'ACCÉS A CFGM I CFGS

A l'Acadèmia [A+] preparem les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

OBJECTIUS

  • Proporcionar una formació específica i especialitzada de les matèries.
  • Capacitar a l'alumne per superar les proves d’accés.
  • Explicació dels continguts dels diferents àmbits del temari ( llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, socials i ciutadana, interacció amb el món físic, tecnologia i matemàtiques).
  • Realització d’exàmens.
  • Resolució de dubtes.

L'objectiu de la prova convocada per la Generalitat és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti.REQUISITS


Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any de realització de la prova).

Les persones que tinguin la titulació que permeti l'accés directe no es poden inscriure a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Tampoc s'hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), o un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

 Les persones que ja hagin superat la prova d'accés amb anterioritat poden tornar-s'hi a inscriure (si no han aconseguit cap dels requisits d'accés directe). 

Una persona no pot inscriure’s a les proves d’accés a cicles de formació professional inicial el mateix curs escolar en diferents comunitats autònomes.
TRUCA I DEMANA'NS INFORMACIÓ!